BlackBerry Bold 9650 - Nhật ký cuộc gọi

background image

Nhật ký cuộc gọi

Giới thiệu về nhật ký cuộc gọi

Nhật ký cuộc gọi xuất hiện trong ứng dụng điện thoại và hiển thị trạng thái của các cuộc gọi gần đây bằng cách hiển
thị chỉ báo cuộc gọi nhỡ, chỉ báo cuộc gọi đi hoặc chỉ báo cuộc gọi đến. Nhật ký cuộc gọi cũng bao gồm ngày gọi, số
điện thoại và thời lượng cuộc gọi ước tính. Để biết thêm thông tin về thời lượng chính xác của một cuộc gọi, hãy liên
hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây.

Điện thoại sẽ liệt kê danh sách tùy chọn cho phép bạn sắp xếp cách các nhật ký cuộc gọi hiển thị trong ứng dụng
điện thoại. Tùy thuộc vào cách bạn cài tùy chọn ghi nhật ký cuộc gọi, bạn cũng có thể xem nhật ký cuộc gọi trong
ứng dụng tin nhắn. Tùy thuộc vào chủ đề, khi bạn bỏ nhỡ một cuộc gọi, chỉ báo cuộc gọi nhỡ cũng sẽ hiển thị ở phía
trên cùng Màn hình chính.

Bạn cũng có thể thêm ghi chú vào nhật ký cuộc gọi hoặc gửi nhật ký cuộc gọi dưới dạng email. Trừ khi bạn xóa một
nhật ký cuộc gọi, nó sẽ được lưu trên điện thoại BlackBerry® của bạn trong 30 ngày.

Gửi nhật ký cuộc gọi

1. Từ Màn hình chính, hãy bấm phím

.

2. Chọn một nhật ký cuộc gọi.
3. Bấm phím

> Xem > Nhật ký.

4. Bấm phím

> Chuyển tiếp.

Xóa nhật ký cuộc gọi

1. Từ Màn hình chính, hãy bấm phím

.

2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để xóa một nhật ký cuộc gọi, hãy chọn nhật ký cuộc gọi bạn muốn.
• Để xóa một loạt nhật ký cuộc gọi, hãy chọn một nhật ký cuộc gọi. Bấm và giữ phím Shift. Trên bảng cảm

ứng, hãy trượt ngón tay lên hoặc xuống. Thả phím Shift.

3. Bấm phím

> Xóa.

Thêm, thay đổi hoặc xóa ghi chú nhật ký cuộc gọi

1. Từ Màn hình chính, hãy bấm phím

.

2. Chọn một nhật ký cuộc gọi.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Điện thoại

52

background image

3. Bấm phím

> Xem > Nhật ký.

4. Nhấp một nhật ký cuộc gọi.
5. Bấm phím

.

• Để thêm ghi chú, hãy nhấp vào Thêm Ghi chú. Nhập ghi chú cuộc gọi.
• Để thay đổi ghi chú, hãy nhấp vào Chỉnh sửa Ghi chú. Thay đổi các ghi chú cuộc gọi.
• Để xóa ghi chú, hãy nhấp vào Chỉnh sửa Ghi chú. Bấm phím

> Xóa Trường.

6. Bấm phím

> Lưu.

Xem nhật ký cuộc gọi trong ứng dụng Tin nhắn

1. Từ Màn hình chính, hãy bấm phím

.

2. Bấm phím

> Tùy chọn > Nhật Ký và Danh Sách Cuộc Gọi.

• Để hiển thị các cuộc gọi gần đây và cuộc gọi nhỡ trong ứng dụng Tin nhắn, hãy chọn tùy chọn Tất cả Cuộc

gọi.

• Để ẩn nhật ký cuộc gọi trong ứng dụng Tin nhắn, hãy chọn tùy chọn Không có gì.