BlackBerry Bold 9650 - Tùy chọn điện thoại

background image

Tùy chọn điện thoại

Bật quay số từ Màn hình khóa

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Bảo mật > Mật khẩu.
3. Chọn hộp chọn Cho phép Cuộc gọi Đi Trong khi Bị khóa.
4. Bấm phím

> Lưu.

Sắp xếp số điện thoại hoặc số liên lạc trên màn hình Điện thoại

1. Từ Màn hình chính, hãy bấm phím

.

2. Bấm phím

> Tùy chọn > Nhật Ký và Danh Sách Cuộc Gọi.

• Để sắp xếp số điện thoại hoặc số liên lạc theo tần suất sử dụng, hãy đổi trường Giao diện Danh sách Điện

thoại thành Sử dụng Nhiều nhất.

• Để sắp xếp số liên lạc theo bảng chữ cái của tên số liên lạc, hãy đổi trường Giao diện Danh sách Điện

thoại thành Tên.

• Để sắp xếp số điện thoại hoặc số liên lạc theo lần sử dụng gần nhất, hãy đổi trường Giao diện Danh sách

Điện thoại thành Mới Nhất.

3. Bấm phím

> Lưu.

Ẩn hoặc hiển thị số điện thoại của bạn khi thực hiện cuộc gọi

Mạng không dây có thể ghi đè tùy chọn mà bạn chọn.
1. Từ Màn hình chính, hãy bấm phím

.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Điện thoại

54

background image

2. Bấm phím

> Tùy chọn > Cài đặt Trong cuộc gọi.

• Để ẩn số điện thoại của bạn khi thực hiện cuộc gọi, hãy thay đổi trường Hạn Chế Nhận Dạng của Tôi thành

Luôn luôn.

• Để hiển thị số điện thoại của bạn khi thực hiện cuộc gọi, hãy thay đổi trường Hạn Chế Nhận Dạng của Tôi

thành Không bao giờ.

• Để cho phép mạng không dây quyết định ẩn hay hiển thị số điện thoại của bạn, hãy đổi trường Hạn Chế

Nhận Dạng của Tôi thành Mạng Xác Định.

3. Bấm phím

> Lưu.

Tắt lời nhắc hiển thị trước khi bạn xóa các mục nhập

Bạn có thể tắt lời nhắc được hiển thị trước khi xóa tin nhắn, nhật ký cuộc gọi, số liên lạc, mục nhập lịch, tác vụ, ghi
nhớ hoặc mật khẩu.
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng của ứng dụng có hiển thị lời nhắc trước khi bạn xóa

các mục.

2. Bấm phím

> Tùy chọn.

3. Nếu cần, hãy nhấp vào Tùy chọn Chung.
4. Bỏ chọn hộp chọn Xác nhận Xóa.
5. Bấm phím

> Lưu.

Thay đổi cách bạn trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi với bao da

1. Từ Màn hình chính, hãy bấm phím

.

2. Bấm phím

> Tùy chọn > Cài đặt Trong cuộc gọi.

• Để tự động trả lời các cuộc gọi khi bạn rút điện thoại BlackBerry® ra khỏi bao da, hãy đổi trường Tự động

Trả lời Cuộc gọi thành Ngoài Bao da.

• Để dừng tự động trả lời các cuộc gọi khi bạn rút điện thoại ra khỏi bao da, hãy đổi trường Tự động Trả lời

Cuộc gọi thành Không bao giờ.

• Để tự động kết thúc cuộc gọi khi bạn nhét điện thoại vào bao da, hãy đổi trường Tự động Kết thúc Cuộc gọi

thành Cho vào Bao da.

• Để dừng tự động kết thúc cuộc gọi khi bạn nhét điện thoại vào bao da, hãy đổi trường Tự động Kết thúc

Cuộc gọi thành Không bao giờ.

3. Bấm phím

> Lưu.

Cài lại bộ đếm giờ cuộc gọi

Bộ đếm giờ cuộc gọi cung cấp thời lượng cuộc gọi ước tính. Để biết thêm thông tin về thời lượng chính xác của một
cuộc gọi, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây.
1. Từ Màn hình chính, hãy bấm phím

.

2. Bấm phím

> Trạng thái > Cuộc gọi Gần đây nhất hoặc Tổng số Cuộc gọi > Xóa Bộ đếm giờ.

3. Bấm phím

> Lưu.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Điện thoại

55

background image

Giới thiệu về hỗ trợ TTY

Khi bật hỗ trợ TTY và bạn kết nối điện thoại BlackBerry® với một thiết bị TTY hoạt động ở tốc độ 45,45 bit mỗi giây,
bạn có thể thực hiện và nhận cuộc gọi từ các thiết bị TTY. Điện BlackBerry của bạn được thiết kế để chuyển đổi
cuộc gọi nhận được thành văn bản để bạn có thể đọc trên thiết bị TTY.

Nếu thiết bị TTY của bạn được thiết kế để sử dụng với lỗ cắm tai nghe 2,5 mm, bạn phải sử dụng phụ kiện nối tiếp
để kết nối thiết bị TTY với điện thoại BlackBerry. Để mua phụ kiện nối tiếp được Research In Motion phê chuẩn để
sử dụng cùng với điện thoại BlackBerry của bạn, hãy truy cập vào

www.shopblackberry.com

.

Bật hỗ trợ TTY

1. Từ Màn hình chính, hãy bấm phím

.

2. Bấm phím

> Tùy chọn > TTY.

3. Đổi trường Chế độ TTY thành .
4. Bấm phím

> Lưu.

Chỉ báo TTY xuất hiện trong vùng kết nối ở phía trên cùng của Màn hình chính.

Để tắt hỗ trợ TTY, hãy đổi trường Chế độ TTY thành Không.