BlackBerry Bold 9650 - Giữ một ứng dụng chạy trên nền và chuyển sang một ứng dụng khác

background image

Giữ một ứng dụng chạy trên nền và chuyển sang một ứng dụng khác, 220
Đóng ứng dụng để nó không chạy trên nền, 220

Giữ một ứng dụng chạy trên nền và chuyển sang một ứng
dụng khác

Để chuyển sang một ứng dụng khác, hãy bấm và giữ phím

cho tới khi trình chuyển ứng dụng xuất hiện.

Nhấp vào một biểu tượng ứng dụng. Nếu biểu tượng ứng dụng bạn muốn không xuất hiện, hãy nhấp vào biểu
tượng Màn hình chính và di chuyển đến biểu tượng ứng dụng bạn đang tìm.

Để trở về Màn hình chính nếu bạn không gọi điện thoại, hãy bấm phím

.

Để trở về Màn hình chính nếu bạn đang gọi điện thoại, hãy bấm và giữ phím

cho tới khi trình chuyển ứng

dụng xuất hiện. Nhấp vào biểu tượng Màn hình chính.

Lưu ý: Nếu bạn bấm phím

trong khi bạn gọi điện thoại, bạn sẽ kết thúc cuộc gọi ngay cả khi bạn đã chuyển

sang một ứng dụng khác.

Các chủ đề liên quan

Đóng ứng dụng để nó không chạy trên nền, 220