BlackBerry Bold 9650 - Xem kích cỡ của cơ sở dữ liệu của một ứng dụng

background image

Xem kích cỡ của cơ sở dữ liệu của một ứng dụng

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Điện Thoại > Trạng thái.
3. Bấm phím

> Kích cỡ Cơ sở Dữ liệu.