BlackBerry Bold 9650 - Tắt âm bảng cảm ứng

background image

Tắt âm bảng cảm ứng

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Nhập và Nhập văn bản > Độ Nhạy Bảng Cảm Ứng.
3. Bỏ chọn hộp chọn Lăn Có Tiếng.
4. Bấm phím

> Lưu.

Để bật lại âm bảng cảm ứng, hãy chọn hộp chọn Lăn Có Tiếng.