BlackBerry Bold 9650 - Cài đặt VPN

background image

Cài đặt VPN

Tùy thuộc vào những tùy chọn mà người quản trị của bạn đã cài cho bạn, tính năng này có thể không được hỗ trợ.

Giới thiệu về cấu hình VPN

Một cấu hình VPN có chứa thông tin bạn cần để đăng nhập vào mạng của tổ chức của bạn qua VPN. Tùy thuộc vào
tổ chức của bạn, bạn có thể có nhiều cấu hình VPN trên điện thoại BlackBerry® của mình. Để biết thêm thông tin về
cấu hình VPN, hãy liên hệ với người quản trị.

Đăng nhập vào VPN

Tài khoản email của bạn phải sử dụng BlackBerry® Enterprise Server hỗ trợ tính năng này. Để biết thêm thông
tin, hãy liên hệ với người quản trị.

Nếu bạn sử dụng mã thông báo phần mềm để đăng nhập vào một VPN, mã thông báo phần mềm này phải ở
trên điện thoại và thông tin về mã thông báo phần mềm hiển thị trên cấu hình VPN phải chính xác.

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Bảo mật> Cài Đặt Bảo Mật Nâng Cao> VPN.
3. Để kết nối với mạng tổ chức của bạn, hãy nhấp Đăng nhập.

Thay đổi tên người dùng và mật khẩu cho cấu hình VPN

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Bảo mật> Cài Đặt Bảo Mật Nâng Cao> VPN.
3. Chọn một cấu hình VPN.
4. Bấm phím

> Chỉnh sửa.

5. Nhập tên người dùng mới vào trường Tên người dùng.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Bảo mật

289

background image

6. Nhập mật khẩu mới vào trường Mật khẩu.
7. Bấm phím

> Lưu.

Giới thiệu mã thông báo phần mềm

Bạn có thể cần mã thông báo phần mềm để đăng nhập vào VPN. Mã thông báo phần mềm bao gồm mã thông báo
mà điện thoại của bạn tạo lại theo định kỳ và mã PIN. Để biết thêm thông tin về mã thông báo phần mềm, vui lòng
liên hệ với quản trị viên của bạn.

Thay đổi mã thông báo phần mềm cho một cấu hình VPN

Để thực hiện thao tác này, mã thông báo phần mềm mà bạn muốn sử dụng phải được cài đặt trên điện thoại
BlackBerry® của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị.

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Bảo mật> Cài Đặt Bảo Mật Nâng Cao> VPN.
3. Chọn một cấu hình VPN.
4. Bấm phím

> Chỉnh sửa.

5. Thay đổi trường Số Sê-ri Mã thông báo Phần mềm.
6. Bấm phím

> Lưu.

Thay đổi mã PIN cho mã thông báo phần mềm trên điện thoại

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Bảo mật> Cài Đặt Bảo Mật Nâng Cao> Mã Thông Báo Phần Mềm.
3. Nhấp một mã thông báo phần mềm > Chỉ định PIN.