BlackBerry Bold 9650 - Cập nhật BlackBerry Device Software từ một trang web

background image

Cập nhật BlackBerry Device Software từ một trang web

Nếu tài khoản email của bạn sử dụng BlackBerry® Enterprise Server bạn có thể không thực hiện được tác vụ này.
Hãy kiểm tra với người quản trị của mình để biết những bản cập nhật BlackBerry® Device Software đã được chấp
thuận để sử dụng trong tổ chức của bạn.

Research In Motion khuyên bạn thường xuyên tạo và lưu tập tin sao lưu trên máy tính của bạn, đặc biệt trước khi
bạn cập nhật bất kỳ phần mềm nào. Giữ một bản sao lưu cập nhật trên máy tính có thể cho phép bạn khôi phục dữ
liệu trên điện thoại nếu điện thoại của bạn bị mất, mất cắp hoặc hỏng bởi một sự cố không lường trước.
1. Từ máy tính của bạn, hãy truy cập vào trang web cập nhật BlackBerry Device Software.
2. Nhấp Kiểm Tra Cập Nhật.
3. Kết nối điện thoại BlackBerry với máy tính.
4. Trên màn hình Tóm tắt cập nhật , hãy chọn hộp chọn cạnh bản cập nhật bạn muốn cài đặt.
5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để thêm hoặc xóa các ứng dụng tùy chọn, hãy nhấp vào Tùy chọn. Chọn hoặc bỏ chọn hộp chọn cạnh một

hoặc nhiều ứng dụng. Nhấp Tiếp Theo.

• Để sao lưu dữ liệu điện thoại hoặc xóa tất cả dữ liệu điện thoại, hãy nhấp vào Cài đặt. Chọn hộp chọn cạnh

một hoặc nhiều loại dữ liệu. Nhấp OK.

6. Nhấp Tiếp Theo.
7. Hoàn tất hướng dẫn trên màn hình để đăng ký hoặc từ chối thông báo cho phần mềm mới.
8. Nhấp Tiếp theo > Kết Thúc.