BlackBerry Bold 9650 - Ngăn không cho người khác theo dõi vị trí của bạn

background image

Ngăn không cho người khác theo dõi vị trí của bạn

Nếu tài khoản email của bạn sử dụng BlackBerry® Enterprise Server, người quản trị của bạn có thể theo dõi vị trí
của điện thoại BlackBerry của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.
1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Điện Thoại > Cài đặt Vị trí.
3. Thay đổi trường Dịch Vụ Vị Trí thành Vị Trí Tắt.
4. Bấm phím

> Lưu.