BlackBerry Bold 9650 - Danh sách phân phối cá nhân

background image

Danh sách phân phối cá nhân

Tạo danh sách phân phối cá nhân

Bạn có thể sử dụng danh sách phân phối cá nhân khi bạn gửi email, tin nhắn PIN, hoặc tin nhắn văn bản. Các danh
sách phân phối cá nhân mà bạn tạo ra trên điện thoại BlackBerry® không xuất hiện trong ứng dụng email trên máy
tính của bạn.

1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Danh Bạ.
2. Bấm phím

> Nhóm Mới.

3. Nhập tên cho danh sách phân phối cá nhân.
4. Bấm phím

> Thêm Thành viên.

5. Bấm vào một số liên lạc.
6. Để thêm một số liên lạc khác, hãy lặp lại các bước 4 đến 5.
7. Bấm phím

> Lưu nhóm.

Thay đổi hoặc xóa danh sách phân phối cá nhân

1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Danh Bạ.
2. Chọn danh sách phân phối cá nhân.
3. Bấm phím

.

• Để thay đổi danh sách phân phối cá nhân, hãy nhấp Chỉnh Sửa Nhóm. Bấm vào một số liên lạc. Nhấp Thêm

Thành Viên, Đổi Thành Viên, hoặc Xóa Thành Viên. Bấm phím

> Lưu nhóm.

• Để xóa danh sách phân phối cá nhân, hãy nhấp Xóa Nhóm > Xóa.

Lưu ý: Khi bạn xóa một số liên lạc trong một danh sách phân phối cá nhân, số liên lạc vẫn còn trong danh sách địa
chỉ liên hệ của bạn.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Danh bạ

183