BlackBerry Bold 9650 - Cuộc họp cuộc gọi hội nghị

background image

Cuộc họp cuộc gọi hội nghị

Giới thiệu về cuộc gọi hội nghị

Bạn có thể tạo hai loại cuộc gọi hội nghị bằng điện thoại BlackBerry®. Nếu tổ chức của bạn hoặc dịch vụ hội nghị
cung cấp cho bạn một số cầu nối cuộc gọi hội nghị, bạn có thể tạo các cuộc họp cuộc gọi hội nghị trong lịch trên
điện thoại hoặc máy tính. Cuộc họp cuộc gọi hội nghị cho phép người tham gia có điện thoại BlackBerry tham gia
vào cuộc họp cuộc gọi hội nghị bằng tùy chọn Tham gia Bây giờ một lần chạm, nếu tính năng này được hỗ trợ trên
điện thoại của họ, để họ không phải quay số cầu nối cuộc gọi hội nghị và mã truy cập. Nếu bạn không có số cầu nối
của một cuộc gọi hội nghị, bạn có thể tạo một cuộc gọi hội nghị bằng cách gọi cho các số liên lạc khác và kết hợp
các cuộc gọi lại với nhau.

Tạo một cuộc họp cuộc gọi hội nghị từ điện thoại của bạn

Để thực hiện thao tác này, bạn phải là người tổ chức cuộc họp. Nếu bạn là người tổ chức cuộc họp, bạn có thể tạo
một cuộc họp cuộc gọi hội nghị trên danh nghĩa của một người khác từ máy tính của bạn.

1. Trong một cuộc họp, hãy chọn hộp chọn Cuộc gọi hội nghị.
2. Nhập thông tin về cuộc gọi hội nghị.
3. Bấm phím

> Lưu.

Tạo một cuộc họp cuộc gọi hội nghị từ máy tính của bạn

Để thực hiện thao tác này, bạn phải là người tổ chức cuộc họp hoặc tạo cuộc họp trên danh nghĩa của người tổ
chức cuộc họp. Để biết thông tin về cách tạo các cuộc họp trên danh nghĩa của người khác, hãy xem tài liệu về ứng
dụng email trên máy tính của bạn.

Bạn có thể tạo một cuộc họp cuộc gọi hội nghị từ máy tính mà điện thoại BlackBerry® nhận biết. Khi cuộc họp cuộc
gọi hội nghị bắt đầu, những người tham gia có điện thoại BlackBerry có thể tham gia vào cuộc họp cuộc gọi hội nghị
bằng tùy chọn Tham gia Bây giờ, nếu điện thoại của họ hỗ trợ tính năng này.
1. Trong ghi chú cuộc họp, hoặc trong trường vị trí cuộc họp, hãy nhập CCP: và số điện thoại cầu nối với cuộc gọi

hội nghị cho người tham gia. Không bao gồm các khoảng trắng.

2. Nhập chữ thường x. Không bao gồm khoảng trắng trước hoặc sau chữ x.
3. Nhập mã truy cập của người tham gia. Nhập một khoảng trắng sau mã truy cập của người tham gia.
4. Nhập CMM: và số điện thoại cầu nối với cuộc gọi hội nghị cho người điều phối. Không bao gồm các khoảng

trắng.

5. Nhập chữ thường x. Không bao gồm khoảng trắng trước hoặc sau chữ x.
6. Nhập mã truy cập của người điều phối. Nhập một khoảng trắng sau mã truy cập của người điều phối.

Ví dụ

Hướng Dẫn Sử Dụng

Lịch

170

background image

Nếu số điện thoại cầu nối cuộc gọi hội nghị cho người tham gia và người điều phối là 1-800-555-5555, mã truy cập
dành cho người điều phối là 55555#, và mã truy cập dành cho người tham gia là 55551#, hãy nhập CCP:
18005555555x55555# CCM:18005555555x55551#
, tiếp theo bởi một khoảng trắng.

Tham gia vào cuộc họp cuộc gọi hội nghị

Thực hiện một trong những thao tác sau:

• Trong một thông báo cuộc họp, hãy nhấp vào Tham gia Bây giờ.
• Trong lịch, hãy chọn cuộc họp. Bấm phím

> Tham gia Bây giờ.

Các chủ đề liên quan

Tôi không thể tham gia cuộc gọi hội nghị với tùy chọn Tham Gia Bây Giờ, 176

Lưu thông tin cuộc gọi hội nghị

Bạn có thể lưu thông tin cuộc gọi hội nghị để nó được tự động thêm vào các trường của cuộc gọi hội nghị khi tạo
cuộc họp cuộc gọi hội nghị từ điện thoại BlackBerry®.
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Lịch.
2. Bấm phím

> Tùy chọn > Cuộc Gọi Hội Nghị.

3. Nhập thông tin cuộc gọi hội nghị.
4. Bấm phím

> Lưu.