BlackBerry Bold 9650 - Giới thiệu về nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo

background image

Giới thiệu về nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo

Cấu hình bạn chọn trong ứng dụng Cấu hình Âm thanh và Cảnh báo xác định cách điện thoại BlackBerry® cảnh báo
bạn về các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, nhắc nhở và nội dung trình duyệt.

Điện thoại của bạn có một cấu hình Bình thường và năm cấu hình tải sẵn khác: To, Vừa, Chỉ Rung, Im lặng và Chỉ
Cuộc gọi Điện thoại. Bạn có thể thay đổi âm báo trong bất kỳ cấu hình âm thanh tải sẵn nào sang một tập tin âm
thanh được lưu trong bộ nhớ điện thoại hoặc thẻ nhớ, hoặc bạn có thể tạo thêm các cấu hình bổ sung. Không thể
thay đổi cấu hình Tắt Tất cả Cảnh báo.

Theo mặc định, một số cài đặt trong các cấu hình âm thanh tải sẵn được dựa trên cài đặt trong cấu hình âm thanh
Bình thường. Ví dụ, khi bạn thay đổi nhạc chuông trong cấu hình âm thanh Bình thường, nhạc chuông trong các cấu
hình âm thanh To, Vừa và Chỉ Cuộc gọi Điện thoại sẽ tự động được cập nhật. Nếu bạn không muốn cài đặt cụ thể
cho một cấu hình âm thanh tải sẵn để tự động cập nhật khi thay đổi cài đặt tương ứng trong cấu hình Bình thường,
bạn có thể thay đổi cài đặt theo cách thủ công trong cấu hình âm thanh tải sẵn đó.

Bạn có thể tạo cảnh báo số liên lạc để cảnh báo bạn khi một số liên lạc cụ thể gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho
bạn. Cảnh báo số liên lạc luôn bật và không tắt trừ khi bạn chọn cấu hình Tắt Tất cả Cảnh báo. Ví dụ, ngay cả khi
bạn chọn cấu hình âm thanh Im lặng hoặc Chỉ Rung, cảnh báo số liên lạc bằng âm thanh vẫn có thể nghe thấy cho
tới khi bạn chọn cấu hình Tắt Tất cả Cảnh báo.