BlackBerry Bold 9650 - Từ điển tùy chỉnh

background image

Từ điển tùy chỉnh

Giới thiệu về từ điển tùy chỉnh

Bạn có thể thêm từ vào từ điển tùy chỉnh để điện thoại BlackBerry® của bạn nhận biết các từ này khi bạn kiểm tra
chính tả. Vì công nghệ SureType® sử dụng cùng từ điển, nếu bạn sử dụng phương pháp nhập văn bản bằng tiếng
Ả-rập hoặc tiếng Nga, các từ bạn thêm vào từ điển tùy chỉnh sẽ được hiển thị trong danh sách xuất hiện khi bạn
nhập văn bản.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Nhập văn bản

199

background image

Thêm, thay đổi, hoặc xóa từ trong từ điển tùy chỉnh

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Nhập và Nhập văn bản > Từ điển Tùy chỉnh.

• Để thêm từ vào từ điển tùy chỉnh, hãy bấm phím

> Mới. Nhập một từ hoặc kết hợp chữ cái. Bấm phím

trên bàn phím.

• Để thay đổi từ trong từ điển tùy chỉnh, hãy bấm phím

> Mới. Thay đổi từ. Bấm phím trên bàn phím.

• Để xóa từ từ từ điển tùy chỉnh, hãy chọn từ đó. Bấm phím

> Xóa.

Ngừng tự động thêm các mục vào từ điển tùy chỉnh

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Nhập và Nhập văn bản > Nhập.
3. Đối với bàn phím, nhấp Tùy chọn Kiểu Nâng cao.
4. Bỏ chọn hộp chọn Nhập.
5. Thay đổi trường Email thành Tắt.
6. Bấm phím

> Lưu.