BlackBerry Bold 9650 - Mạng di động

background image

Mạng di động

Chuyển vùng

Giới thiệu về chuyển vùng và chuyển vùng quốc tế

Trong hầu hết các trường hợp, điện thoại BlackBerry® của bạn sẽ tự động kết nối với mạng không dây thích hợp khi
bạn đi ra ngoài vùng phủ sóng của nhà cung cấp dịch vụ không dây của mình. Đôi khi bạn có thể phải cung cấp
thông tin đăng nhập trước khi có thể truy cập vào mạng không dây. Khi bạn chuyển vùng, một biểu tượng chuyển
vùng hình tam giác sẽ hiển thị ở phía trên cùng của Màn hình chính.

Nếu điện thoại yêu cầu thẻ SIM, nhà cung cấp dịch vụ không dây có thể cần cài đặt thẻ SIM với các dịch vụ chuyển
vùng trước khi bạn có thể chuyển vùng.

Nếu điện thoại của bạn thường kết nối với mạng CDMA và điện thoại hỗ trợ chuyển vùng quốc tế, bạn có thể cần có
được một thẻ SIM được cài đặt cho chuyển vùng quốc tế từ nhà cung cấp dịch vụ không dây của mình. Số điện
thoại của bạn vẫn giữ nguyên khi bạn đi ra nước ngoài.

Để biết thêm thông tin về chuyển vùng và phí chuyển vùng, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây.

Chuyển mạng không dây theo cách thủ công

Để thực hiện thao tác này, gói dịch vụ mạng không dây của bạn phải có dịch vụ này và điện thoại BlackBerry® của
bạn phải kết nối với mạng GSM® hoặc UMTS®.

Điện thoại của bạn được thiết kế tự động chuyển sang một mạng không dây thích hợp khác khi bạn di chuyển.
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp biểu tượng Quản lý

Kết nối.

2. Nhấp Tùy Chọn Mạng Di Động.
3. Đổi trường Chế Độ Chọn Mạng thành Thủ công.
4. Nhấp vào một mạng không dây.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Quản Lý Kết Nối

229

background image

5. Nhấp Chọn mạng.
6. Bấm phím

> Đóng.

Để kết nối lại với mạng không dây của nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn, hãy đổi trường Chế Độ Chọn
Mạng
thành Tự động.

Các chủ đề liên quan

Tôi không thể kết nối với mạng di động, 233

Kết nối với mạng GSM hoặc UMTS

Nếu điện thoại BlackBerry® của bạn kết nối bình thường với mạng CDMA và điện thoại hỗ trợ chuyển vùng quốc tế,
bạn có thể phải lấy thẻ SIM được cài đặt cho chuyển vùng quốc tế từ nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.
1. Lắp thẻ SIM vào điện thoại. Để biết thêm thông tin về cách lắp thẻ SIM, hãy xem tài liệu in kèm theo điện thoại.
2. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy nhấp vào .

Bật hoặc tắt dịch vụ dữ liệu hoặc cài tùy chọn chuyển vùng

Tùy thuộc vào gói dịch vụ không dây, bạn có thể tắt dịch vụ dữ liệu (email, tin nhắn PIN, tin nhắn văn bản với phần
đính kèm và dịch vụ trình duyệt) trên điện thoại BlackBerry® của mình sao cho chỉ có tính năng điện thoại và nhắn
tin cơ bản khả dụng. Bạn cũng có thể cài điện thoại tắt các dịch vụ dữ liệu khi chuyển vùng. Để biết thêm thông tin,
hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp biểu tượng Quản lý

Kết nối.

2. Nhấp Tùy Chọn Mạng Di Động.
3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để bật hoặc tắt dịch vụ dữ liệu, hãy thay đổi trường Dịch Vụ Dữ Liệu.
• Để bật hoặc tắt dịch vụ dữ liệu khi chuyển vùng, hãy thay đổi trường Khi Chuyển Vùng.
• Để được nhắc nhở khi chuyển vùng cho phép bạn bật hoặc tắt dịch vụ dữ liệu, hãy đổi trường Trong Khi

Chuyển Vùng thành Nhắc.

4. Bấm phím

> Đóng.

Các chủ đề liên quan

Tôi không thể kết nối với mạng di động, 233

Cài các mạng không dây được sử dụng cho chuyển vùng

Tùy vào nhà cung cấp dịch vụ không dây và mạng không dây, tính năng này có thể không được hỗ trợ.
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp biểu tượng Quản lý

Kết nối.

2. Nhấp Tùy Chọn Mạng Di Động.

• Để chỉ kết nối với mạng CDMA, hãy cài trường Công Nghệ Mạng thành 1XEV.
• Để kết nối với hoặc mạng GSM® hoặc mạng CDMA, hãy cài trường Công nghệ Mạng thành Toàn cầu.
• Để chỉ kết nối với mạng GSM, hãy cài trường Công nghệ Mạng thành GSM/UMTS. Cài trường Chế Độ

Mạng (chúng tôi khuyên bạn nên cài trường Chế Độ Mạng thành 3G & 2G).

3. Bấm phím

> Đóng.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Quản Lý Kết Nối

230

background image

Danh sách mạng không dây ưu tiên

Giới thiệu về danh sách mạng không dây ưu tiên

Nhà cung cấp dịch vụ không dây có thể có thỏa thuận với những nhà cung cấp dịch vụ không dây khác cho phép
bạn sử dụng các dịch vụ của họ khi bạn đi du lịch/công tác. Bạn có thể sử dụng danh sách mạng không dây ưu tiên
để kiểm soát thứ tự mà điện thoại BlackBerry® của bạn sử dụng những mạng không dây khác này.

Điện thoại của bạn sẽ tìm cách kết nối với mạng không dây dựa vào thứ tự mà các mạng không dây xuất hiện trong
danh sách mạng không dây ưu tiên. Khi bạn đi du lịch/công tác, điện thoại sẽ quét tìm các mạng không dây trên
danh sách này trước. Nếu không có mạng không dây nào trên danh sách này khả dụng, điện thoại sẽ tự động kết
nối với một mạng không dây khả dụng khác.

Lưu ý: Bạn thường sẽ phải trả thêm phí khi chuyển vùng. Để biết thêm thông tin về phí chuyển vùng, hãy liên hệ với
nhà cung cấp dịch vụ không dây.

Thêm mạng không dây vào danh sách mạng không dây ưu tiên

Để thực hiện thao tác này, điện thoại BlackBerry® của bạn phải được kết nối với mạng GSM® hoặc UMTS®.

Tùy vào gói dịch vụ không dây của bạn, tính năng này có thể không được hỗ trợ.
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp biểu tượng Quản lý

Kết nối.

2. Nhấp Tùy Chọn Mạng Di Động.
3. Bấm phím

> Danh sách Mạng Ưu tiên của Tôi.

4. Bấm phím

> Thêm Mạng.

• Để tìm mạng không dây để thêm vào, hãy nhấp vào Chọn Từ Các Mạng Khả Dụng. Nhấp vào một mạng

không dây. Nhấp Chọn mạng.

• Để quét tìm mạng không dây mà điện thoại của bạn đã biết, hãy nhấp vào Chọn Từ Những Mạng Đã Biết.

Nhấp vào một mạng không dây. Nhấp Chọn mạng.

• Để thêm mạng không dây, hãy nhấp vào Nhập Thủ Công. Đặt mức độ ưu tiên cho mạng không dây. Nhập

MCC và MNC.

5. Bấm phím

> Đóng.

Xóa mạng không dây khỏi danh sách mạng không dây ưu tiên

Để thực hiện thao tác này, điện thoại BlackBerry® của bạn phải được kết nối với mạng GSM® hoặc UMTS®.

Tùy vào gói dịch vụ không dây của bạn, tính năng này có thể không được hỗ trợ.
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp biểu tượng Quản lý

Kết nối.

2. Nhấp Tùy Chọn Mạng Di Động.
3. Bấm phím

> Danh sách Mạng Ưu tiên của Tôi.

4. Chọn một mạng không dây.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Quản Lý Kết Nối

231

background image

5. Bấm phím

> Xóa.

6. Bấm phím

> Đóng.

Thay đổi thứ tự các mạng không dây ưu tiên

Để thực hiện thao tác này, điện thoại BlackBerry® của bạn phải được kết nối với mạng GSM® hoặc UMTS®.

Tùy vào gói dịch vụ không dây của bạn, tính năng này có thể không được hỗ trợ. Điện thoại BlackBerry của bạn kết
nối với mạng dựa trên thứ tự xuất hiện trong danh sách mạng ưu tiên.
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp biểu tượng Quản lý

Kết nối.

2. Nhấp Tùy Chọn Mạng Di Động.
3. Bấm phím

> Danh sách Mạng Ưu tiên của Tôi.

4. Chọn một mạng không dây.
5. Bấm phím

> Chuyển.

6. Nhấp vào vị trí mới.
7. Bấm phím

> Đóng.

Tùy chọn mạng di động

Đổi tốc độ kết nối cho mạng không dây

Tốc độ kết nối nhanh hơn đòi hỏi nhiều nguồn điện của pin hơn.

Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn, bạn có thể không đổi được tốc độ kết nối cho mạng không
dây.

1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Quản lý Kết nối.
2. Nhấp Tùy Chọn Mạng Di Động.
3. Đổi trường Chế Độ Mạng.
4. Bấm phím Escape.

Các chủ đề liên quan

Tôi không thể kết nối với mạng di động, 233

Bật thông báo đèn LED nhấp nháy cho trình trạng phủ sóng của mạng không dây

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Hiển thị > Hiển thị Màn hình.
3. Chọn hộp chọn Đèn LED Chỉ Báo Tình Trạng Phủ Sóng.
4. Bấm phím

> Lưu.

Khi điện thoại BlackBerry® của bạn được kết nối vào mạng không dây, đèn LED sẽ nhấp nháy màu xanh lá cây.

Để tắt thông báo tình trạng phủ sóng của mạng không dây, bỏ chọn hộp chọn Đèn LED Chỉ Báo Tình Trạng Phủ
Sóng
.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Quản Lý Kết Nối

232

background image

Gỡ rối: Mạng di động

Tôi không thể kết nối với mạng di động

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

• Nếu điện thoại BlackBerry® của bạn sử dụng thẻ SIM, hãy kiểm tra và bảo đảm rằng thẻ SIM đã được lắp

vào điện thoại theo đúng cách.

• Nếu điện thoại của bạn thường kết nối với mạng CDMA và điện thoại của bạn hỗ trợ chuyển vùng quốc tế,

hãy kiểm tra và bảo đảm rằng điện thoại của bạn ở chế đố chuyển vùng toàn cầu và thẻ SIM của bạn đã
được lắp vào điện thoại theo đúng cách.

• Hãy kiểm tra xem bạn đã bật kết nối vào mạng không dây chưa.
• Hãy kiểm tra xem bạn đã kết nối vào mạng của nhà cung cấp dịch vụ không dây chưa. Nếu bạn đã chuyển

mạng không dây theo cách thủ công, điện thoại sẽ duy trì kết nối vào mạng không dây đó cho tới khi bạn
chọn lại mạng của nhà cung cấp dịch vụ không dây.

• Nếu bạn đã cài một tốc độ cụ thể cho các kết nối của mạng không dây, hãy kiểm tra xem bạn có ở trong vùng

phủ sóng của một mạng không dây hỗ trợ tốc độ kết nối đó không.

• Nếu bạn có điện thoại hỗ trợ Wi-Fi® và nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn hỗ trợ UMA, hãy kiểm tra và

bảo đảm rằng tùy chọn kết nối của bạn không được cài là Chỉ Wi-Fi.

Các chủ đề liên quan

Bật hoặc tắt kết nối mạng, 228
Thay đổi Sở thích kết nối UMA, 238
Chuyển mạng không dây theo cách thủ công, 229
Bật hoặc tắt dịch vụ dữ liệu hoặc cài tùy chọn chuyển vùng, 228

Tin nhắn lỗi

Dịch vụ Dữ liệu không khả dụng :

Mô tả

Tin nhắn này xuất hiện khi bạn không có truy cập vào dịch vụ dữ liệu trên điện thoại BlackBerry® của bạn.

Các giải pháp có thể thực hiện

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

Hãy kiểm tra xem bạn có đang ở trong vùng phủ sóng không dây không.

Xác nhận rằng dịch vụ dữ liệu trên điện thoại của bạn được bật.

Nếu bạn chuyển vùng, xác nhận rằng bạn có thể truy cập dịch vụ dữ liệu trong khi chuyển vùng.

Các chủ đề liên quan

Bật hoặc tắt dịch vụ dữ liệu hoặc cài tùy chọn chuyển vùng, 228

Hướng Dẫn Sử Dụng

Quản Lý Kết Nối

233