BlackBerry Bold 9650 - Cài một người nhận mặc định cho báo cáo chẩn đoán

background image

Cài một người nhận mặc định cho báo cáo chẩn đoán

Nếu bạn cài người nhận mặc định, mỗi lần gửi báo cáo chẩn đoán, điện thoại BlackBerry® sẽ gửi báo cáo cho
người nhận đó. Nếu bạn muốn chỉ định người nhận mỗi lần gửi báo cáo, không cài người nhận mặc định.
1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Mạng và Kết nối > Mạng Di động.
3. Bấm phím

> Kiểm tra Chẩn đoán.

4. Bấm phím

> Tùy chọn.

5. Nhập thông tin liên lạc.
6. Bấm phím

> Lưu.