BlackBerry Bold 9650 - Tôi không thể chạy hoặc gửi báo cáo chẩn đoán

background image

Tôi không thể chạy hoặc gửi báo cáo chẩn đoán

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

Thử chạy lại báo cáo chẩn đoán. Trong báo cáo chẩn đoán, bấm phím

> Lặp lại Tất cả các Bước.

Hãy kiểm tra xem điện thoại BlackBerry® của bạn có được kết nối với mạng không dây không.

Nếu bạn không thể gửi báo cáo chẩn đoán cho một địa chỉ email, hãy thử gửi báo cáo cho một PIN. Cũng như
vậy, nếu bạn không thể gửi báo cáo chẩn đoán cho một PIN, hãy thử gửi báo cáo cho một địa chỉ email.