BlackBerry Bold 9650 - Tạo tác vụ hoặc ghi nhớ

background image

Tạo tác vụ hoặc ghi nhớ

Bạn có thể tạo các tác vụ trong ứng dụng Tác vụ hoặc ứng dụng Lịch và bạn có thể hiển thị bất kỳ tác vụ nào trong
lịch.

1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Lịch, hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng

Tác vụ hoặc biểu tượng Sổ Ghi nhớ.

• Để tạo một tác vụ trong ứng dụng Lịch, hãy bấm phím

> Tác vụ Mới. Nhập tiêu đề tác vụ và điền đầy đủ

chi tiết, ví dụ như ngày hết hạn và lặp lại.

• Để tạo một tác vụ trong ứng dụng Tác vụ, hãy nhấp vào Thêm Tác vụ. Nhập tiêu đề tác vụ và điền đầy đủ chi

tiết, ví dụ như ngày hết hạn và lặp lại.

• Để tạo một ghi nhớ, hãy nhấp Ghi nhớ Mới. Nhập tiêu đề và ghi nhớ.

2. Bấm phím

> Lưu.