BlackBerry Bold 9650 - Tìm kiếm thư

background image

Tìm kiếm thư

Bạn có thể tìm kiếm thư trên điện thoại BlackBerry®. Bạn cũng có thể tìm kiếm thư trong ứng dụng email trên máy
tính hoặc một tài khoản email được tích hợp khác nếu tài khoản email sử dụng BlackBerry® Internet Service hoặc
một BlackBerry® Enterprise Server hỗ trợ tính năng này.
Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Tin nhắn.

• Để tìm kiếm thư theo chủ đề, hãy chọn một thư. Bấm phím

> Tìm kiếm theo > Chủ đề.

• Để tìm kiếm thư theo người gửi, hãy chọn một thư. Bấm phím

> Tìm kiếm theo > Người gửi.

• Để thực hiện tìm kiếm nâng cao, hãy bấm phím

> Nâng cao. Xác định điều kiện tìm kiếm. Để lưu điều

kiện tìm kiếm, hãy nhấp vào Lưu. Nhấp Tìm kiếm.

• Để tìm kiếm thư bằng cách sử dụng những điều kiện từ lần tìm kiếm nâng cao trước đó, hãy nhấp phím

> Nâng cao > Trước đó.

Lưu ý: Nếu bạn tìm kiếm thư, điện thoại sẽ không tìm kiếm phần đính kèm.

Để dừng tìm kiếm, hãy bấm phím

.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Tìm kiếm

255