BlackBerry Bold 9650 - Giới thiệu về danh bạ thẻ SIM

background image

Giới thiệu về danh bạ thẻ SIM

Nếu nhà cung cấp dịch vụ không dây đã cài đặt thẻ SIM của bạn cùng với danh bạ thẻ SIM, bạn có thể sử dụng
danh bạ thẻ SIM để truy cập vào các số liên lạc mà bạn đã thêm vào thẻ SIM của điện thoại. Danh bạ thẻ SIM khác
với danh sách địa chỉ liên hệ trên điện thoại BlackBerry®. Nếu bạn đổi thẻ SIM, các số liên lạc trong danh bạ thẻ
SIM sẽ thay đổi.

Bạn có thể thêm các mục nhập ADN vào danh bạ thẻ SIM. Bạn cũng có thể tìm kiếm các mục nhập ADN hoặc mục
nhập SDN. Các mục nhập ADN sẽ hiển thị dưới dạng thuần văn bản còn các mục nhập SDN sẽ hiển thị ở dạng chữ
đậm.