BlackBerry Bold 9650 - Nguồn cấp dữ liệu RSS

background image

Nguồn cấp dữ liệu RSS

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu RSS trên điện thoại BlackBerry®, trên Màn hình chính
hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Nguồn cấp Dữ liệu Xã hội. Bấm phím

> Trợ giúp.

Giới thiệu về nguồn cấp dữ liệu RSS

Bạn có thể thêm nguồn cấp dữ liệu RSS vào điện thoại BlackBerry® để nhận cập nhật trên những blog và những
trang web ưa thích của bạn. Bạn có thể thêm nguồn cấp dữ liệu RSS trực tiếp từ một trang web hoặc bằng cách sử
dụng ứng dụng Nguồn cấp dữ liệu Xã hội. Với ứng dụng Nguồn cấp dữ liệu Xã hội, bạn có thể giữ cập nhật với các
mạng xã hội và xem nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn tại một vị trí.

Thêm một nguồn cấp dữ liệu RSS từ trình duyệt

1. Trong trình duyệt, trên một trang web có nguồn cấp dữ liệu RSS, hãy bấm phím Menu.
2. Nhấp Đăng ký Nguồn cấp dữ liệu RSS.
3. Chọn hộp chọn bên cạnh mỗi nguồn cấp dữ liệu bạn muốn thêm.
4. Nhấp Đăng ký.
5. Nhấp OK.