BlackBerry Bold 9650 - Tin nhắn phát rộng của trình duyệt

background image

Tin nhắn phát rộng của trình duyệt

Giới thiệu về tính năng phát rộng của trình duyệt

Tính năng phát rộng của trình duyệt được thiết kế để phát rộng thông tin từ một ứng dụng web về điện thoại
BlackBerry® khi thông tin này trở nên sẵn có. Ví dụ, bạn có thể sử dụng tính năng phát rộng của trình duyệt để nhận
thông tin cập nhật về các báo cáo thời tiết, báo giá chứng khoán hoặc tin tức biến động. Khi điện thoại của bạn nhận
thông tin cập nhật, tin nhắn phát rộng của trình duyệt mới có thể xuất hiện trong ứng dụng tin nhắn hoặc một biểu
tượng trên Màn hình chính có thể thay đổi để chỉ báo đã có thông tin mới. Ứng dụng web cũng có thể phát rộng
thông tin cập nhật vào cache trình duyệt mà không thông báo cho bạn. Nếu thông tin được phát rộng vào cache
trình duyệt, thông tin này sẽ có sẵn trên điện thoại của bạn ngay cả khi điện thoại không được kết nối với mạng
không dây. Các ứng dụng web sử dụng tính năng phát rộng của trình duyệt tự động phát rộng các cập nhật tới điện
thoại của bạn, trừ khi bạn tắt tính năng phát rộng của trình duyệt.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Trình Duyệt

162

background image

Điện thoại của bạn hỗ trợ các loại tin nhắn phát rộng của trình duyệt khác nhau. Các tin nhắn nạp dịch vụ và tin
nhắn chỉ báo dịch vụ chứa thông tin cập nhật. Các tin nhắn phát rộng của trình duyệt khác bao gồm các tin nhắn
xuất hiện trong cache trình duyệt.

Tùy chọn tin nhắn phát rộng của trình duyệt

Tùy chọn

Mô tả

Xử lý MDS

Cài để điện thoại BlackBerry® chấp nhận hoặc không chấp nhận các tin nhắn phát rộng
của trình duyệt từ BlackBerry® Enterprise Server hoặc BlackBerry® Internet Service.

Máy chủ MDS

Cài để điện thoại chấp nhận hoặc không chấp nhận các tin nhắn phát rộng từ tất cả các
trường hợp của BlackBerry Enterprise Server hoặc BlackBerry Internet Services.

Xử lý SMSC

Cài để điện thoại chấp nhận hoặc không chấp nhận các tin nhắn phát rộng dựa trên SMS.

Máy chủ SMSC

Cài từ máy chủ SMSC nào điện thoại sẽ chấp nhận tin nhắn phát rộng của trình duyệt. Để
chấp nhận tin nhắn phát rộng của trình duyệt từ một máy chủ SMSC cụ thể, hãy nhập số
điện thoại của máy chủ SMSC.

Xử lý IP

Cài điện thoại chấp nhận hoặc không chấp nhận tin nhắn phát rộng của trình duyệt mà
các ứng dụng web gửi qua cổng WAP.

Máy chủ IP

Cài từ cổng WAP nào điện thoại chấp nhận tin nhắn phát rộng của trình duyệt. Để chấp
nhận tin nhắn phát rộng của trình duyệt từ một máy chủ IP cụ thể, hãy nhập địa chỉ IP cho
cổng WAP này.

Tắt tin nhắn phát rộng của trình duyệt

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Điện Thoại > Cài đặt Hệ thống Nâng cao > Phát rộng Trình duyệt.
3. Bỏ chọn hộp chọn Bật Phát rộng.
4. Bấm phím

> Lưu.