BlackBerry Bold 9650 - Trò chơi một người chơi

background image

Trò chơi một người chơi

Bật chế độ hướng dẫn

1. Trong khi chơi trò chơi, hãy bấm

> Tùy chọn Trò chơi > Chung.

2. Chọn hộp chọn bên cạnh Hiển Thị Mẹo Hướng Dẫn.
3. Nhấp OK.

Lưu trò chơi

Bạn có thể lưu tối đa bốn trò chơi một lúc.
1. Trong khi chơi trò chơi, hãy bấm

> Lưu Trò chơi.

2. Nếu cần, hãy nhấp vào một trò chơi để ghi đè.
3. Nhập tên trò chơi.
4. Nhấp OK.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Trò chơi Word Mole

312

background image

Tiếp tục lại trò chơi

1. Trên Màn hình chính, trong thư mục Trò chơi, hãy nhấp vào biểu tượng Word Mole.
2. Nhấp Chơi > Tiếp tục lại Trò chơi.
3. Nhấp vào một trò chơi.