BlackBerry Bold 9650 - Trò chơi nhiều người chơi

background image

Trò chơi nhiều người chơi

Mời người chơi

1. Trên Màn hình chính, trong thư mục Trò chơi, hãy nhấp vào biểu tượng Word Mole.
2. Nhấp Trò chơi Mới > Nhiều người chơi > Mời.
3. Bấm vào một số liên lạc.
4. Nhấp OK.

Khi có người chơi chấp nhận thư mời, chỉ báo màu xanh sẽ xuất hiện bên cạnh tên hiển thị của họ. Để bắt đầu trò
chơi, hãy nhấp Bắt Đầu Trò Chơi.

Nhận một lời mời

Trong lời mời trò chơi Word Mole®, hãy nhấp vào Chấp nhận.

Để bắt đầu trò chơi, hãy nhấp vào Sẵn sàng. Chờ cho trò chơi bắt đầu.

Cài tùy chọn trò chơi nhiều người chơi

Để thực hiện thao tác này, bạn phải là người tổ chức trò chơi.

1. Trên màn hình Cài Đặt Trò Chơi Nhiều Người Chơi, hãy nhấp vào Tùy chọn.
2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để cài khoảng thời gian cho một trò chơi, hãy cài trường Mục Tiêu Điểm.
• Để cài mùa cho trò chơi, hãy cài trường Mùa.
• Để cài điểm thưởng cho trò chơi, hãy cài trường Điểm thưởng.

3. Nhấp OK.

Các chủ đề liên quan

Tôi không thể kết nối với trò chơi nhiều người chơi., 314

Thay đổi tên hiển thị

1. Trên màn hình Cài Đặt Trò Chơi Nhiều Người Chơi, hãy nhấp vào tên hiển thị của bạn.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Trò chơi Word Mole

313

background image

2. Nhấp Thay Đổi Tên Hiển Thị.
3. Nhập tên hiển thị mới.
4. Bấm phím .

Trò chuyện với những người chơi khác

1. Trên màn hình Cài Đặt Trò Chơi Nhiều Người Chơi, trong trường Trò chuyện, hãy nhập tin nhắn vào.
2. Bấm phím .

Kiểm tra số liệu thống kê cho một người chơi

1. Trên màn hình Cài Đặt Trò Chơi Nhiều Người Chơi, hãy nhấp vào một người chơi.
2. Nhấp Hiển Thị Dữ Liệu Thống Kê.

Xóa người chơi

Để thực hiện thao tác này, bạn phải là người tổ chức trò chơi.

1. Trên màn hình Cài Đặt Trò Chơi Nhiều Người Chơi, hãy nhấp vào một người chơi.
2. Nhấp Xóa người Chơi.